E-príručka

Národné správy, súhrnná správa a e-slovník

Národné správy

Čítaj Národné správy 9 krajín participujúcich na projekte TRANSFARM
*Tento výstup nájdete len v anglickej verzii webovej stránky.

Súhrnná správa

Čítaj Súhrnnú správu o odbornom vzdelávaní a príprave pre pracovníkov transhumancie

Slovník

Dehesa / Montados (na Slovensku sa nevyskytuje)

Systémy Dehesa (španielsky) alebo Montados (portugalsky) sú stredomorské lesné pasienky, ktoré kombinujú pôvodné dreviny, ako je dub cerový, dub cerový, dub korkový, s trávnatými plochami. Výsledná krajina, ktorá kombinuje zrelé ekologické prvky (duby) s inými omladenými prvkami (trávnaté plochy), zachováva vysokú biodiverzitu. Tieto krajiny dosiahli svoj najväčší rozsah pod vplyvom rastu diaľkového pasienkárstva.

Dočasné stavby (na Slovensku sa nevyskytujú)

Nestála (nie pevná, samovoľne postavená) sezónna (poľnohospodárska) stavba postavená na prístrešok. Obývajú ju pastieri alebo mladí ľudia, ktorí cestujú so zvieratami na letné pastviny. Shieling je archetypálna stavba spojená s pasením.

Dojič/ Dojička

Osoby, ktoré produkujú mlieko a syr na oboch, sezónnych farmách a v Alpách, ale ktoré sa v prvom rade nestarajú o stáda.

Hoľa

Rozsiahla oblasť vysokohorských pasienkov / alpských pasienkov. Súčasťou pasienkovej krajiny („alpy“) sú budovy, v ktorých pastieri, resp. dojnice/dojiči trávia niekoľko mesiacov. Okrem toho je „alpa“ synonymom pre spoločnú pôdu v horách. V niektorých krajinách je aj letná farma synonymom pre „alpa“.

Horizontálna transhumancia

Horizontálne presuny, ktoré sa vyskytujú v rovinatých alebo náhorných oblastiach, kde pastieri a ich hospodárske zvieratá migrujú na veľké vzdialenosti z letných pasienkov ďaleko od svojich domovov na zimné pasienky blízko svojich domovov. Stádo sprevádza aspoň jeden pastier a niekoľko psov. V súčasnosti sa pre každú zastávku na pastve často stavajú pohyblivé ohrady. Počas presunu stáda nemajú sprevádzajúci pastieri stabilné domy. Niekedy sú k dispozícii mobilné domy alebo ich na miesta nocľahu privezú iní členovia rodiny.

Koliba

Názov pre jednotlivé farmy a pasienky so súvisiacimi budovami, ktoré sa využívajú na určité obdobie roka. Rozloha je menšia ako pri spoločnej pôde alebo alpách.

Drevené domy na bývanie, skladovanie sena, výrobu syra a niekedy aj na turistiku.

Pojem zahŕňa studničné, letné a jesenné farmy s mnohými národnými termínmi, rozlišujúcimi ročné obdobie, architektúru, materiál a polohu.

Košiar

Miesto, kde sa stádo môže zhromaždiť na rôzne účely: zastavenie a pasenie v chránenom prostredí; veterinárny zásah, dojenie.

Malá ohrada z prekážok, jednoduchých drevených plotov a/alebo kameňov na uzavretie oviec pri pasení.

V Taliansku je známa len pre ovce, a to ako stavba, tak aj právo. Je ich veľa, niekedy sú veľmi staré a už sa nepoužívajú.

V Nórsku a Grécku pre novonarodené zvieratá a tiež počas noci pre celé stádo.

Nádrž na horskom pasienku

Transhumancia si vyžaduje zásobovanie vodou, ktoré je často založené na umelých, niekedy veľmi starých zariadeniach: napr. malých rybníkoch, ale aj kanáloch, studniach, stojanoch alebo dokonca pohyblivých nádržiach. Podtyp: Rosný rybník, rybník vybudovaný na udržiavanie zásob vody v oblasti s vysokou priepustnosťou.

Nomádizmus (na Slovensku sa nevyskytuje)

Systémy sú založené na extenzívnom pohybe stád a kŕdľov pri hľadaní krmiva, ktoré vedú ľudské rodinné jednotky bez stálej základne.

Spôsob života, pri ktorom komunita nemá trvalé sídlo, ale pohybuje sa z miesta na miesto, zvyčajne sezónne a v rámci vymedzeného územia.

Projekt TRANSFARM sa nomádizmom nezaoberá.

Obecné pasienky

Pôda, ktorú využíva spoločenstvo jednej alebo viacerých obcí, resp. (všetci) poľnohospodári v danej oblasti. Spoločná pôda existuje dodnes, napr. v horských oblastiach (ako sú Alpy) alebo na prechodných cestách.

Pasienok

Pastviny nazývané aj pasienky, trávnaté plochy zahŕňajú aj netrávnaté biotopy, ako sú vresoviská, rašeliniská a lesné pasienky. Pastviny môžu pozostávať z tráv, strukovín, iných bylín, kríkov alebo ich zmesi.

Pastier

Osoba, ktorá sa stará o dobytok a pohybuje sa s ním. V niektorých krajinách pastieri vyrábajú aj syr atď., v iných nie.

Synonymá: pastier, pastierka, sprievodca, pastier, pastieri.

Existuje mnoho národných termínov a tie sa rozlišujú napríklad podľa konkrétneho chovaného zvieraťa.

Pastierske strážne psy

Špeciálne plemená, ktoré sú špeciálne vycvičené na stráženie a ochranu stáda.

Polo-sedliacky systém (na Slovensku sa nevyskytuje)

Systémy založené na dedine trvalo obývanej ženami a deťmi. O stáda sa zvyčajne starajú muži a chlapci, ktorí odchádzajú z dediny na dlhšie obdobie, kedy putujú so stádami dobytka za pasienkami. Projekt TRANSFARM sa polo-sedliackym nezaoberá.

Praktici transhumancie

Všeobecný pojem pre všetkých ľudí, ktorí sú tak či onak spojení s transhumanciou: poľnohospodári a majitelia zvierat, pastieri, dojičky/dojiči.

Ranger (na Slovensku sa nevyskytuje)

Dnes môžu byť pastiermi aj rangeri, ak sprevádzajú stáda v chránených oblastiach.

Salaš

Individuálna sezónna, ale trvalá hospodárska budova, ktorá sa v (vysokej) nadmorskej výške používa na bývanie a výrobu len v lete. Existuje mnoho typov špecifických pre jednotlivé krajiny. Synonymá: shieling, hafod.

Stádo

Skupina zvierat, ktoré sa pasú, môže byť toho istého druhu alebo rôznych druhov.

Synonymá: dobytok, stádo, stádo zvierat

Sťahovanie dobytka z pasienkov (mitrovanie)

Slávnostné vyháňanie stád z vysokohorských pasienkov, ukončenie sezóny pasenia na alpských pasienkoch a začiatok zimnej sezóny (zvieratá sú držané v maštaliach).

Transhumancia

Transhumance je forma mobilného chovu dobytka s pravidelným, sezónnym, cyklickým presunom dobytka (najmä oviec, kráv a kôz, ale aj koní, oslov a sobov) sprevádzaného ľuďmi medzi rôznymi geografickými, niekedy aj klimatickými oblasťami po stabilných trasách, ktorý trvá niekoľko mesiacov. Transhumancia má pravidelné trvalé zimné farmy.

Transhumancia využíva aj pevné stavby rôznych typov pre rôzne lokality, ktoré sú používané počas presunov stád. Rozlišujeme tri formy: vertikálnu, horizontálnu a mestskú transhumanciu.

Transhumancia je odlišná od nomádstva a polosedliackych systémov.

Urbánna/mestská transhumancia

Mestské pasenie je osobitnou formou horizontálneho pasenia ako nového (udržateľného) spôsobu udržiavania trávnych porastov v mestskom prostredí. Stáda sa pohybujú po vymedzených kratších trasách pozdĺž parkov, hrádzí a súkromných pozemkov v sprievode pastierov a psov. Často sa spája so vzdelávaním, zelenou infraštruktúrou, udržateľnosťou a ďalšími témami.

Vertikálna transhumancia

Vertikálne presuny, ktoré sa vyskytujú zvyčajne v horských oblastiach, kde sa zvieratá presúvajú medzi pasienkami v nízkych nadmorských výškach a pasienkami vo vysokých nadmorských výškach.

Vresoviská (na Slovensku sa nevyskytujú)

Vresoviská sú krovinaté biotopy charakterizované otvorenou, nízko rastúcou drevinovou vegetáciou, ktoré sa nachádzajú najmä na neúrodných kyslých pôdach, resp. na chudobných pôdach. Sú podobné vresoviskám, ale líšia sa z hľadiska klímy a vegetácie.

Vresoviská sú vo všeobecnosti teplejšie a suchšie ako rašeliniská. Vresoviská sa vyskytujú na pobreží (napr. pobrežie Stredozemného mora), ako aj na samotnej rovinatej krajine (napr. Nemecko).

Rozsiahle pasienky na neobrábaných podzolových pôdach s vegetáciou, v ktorej prevládajú zakrpatené erózne kríky, zakrpatené duby a borievky.

Vyháňanie dobytka na pasienky (výhon)

Hnanie stád na horské pasienky, začiatok sezóny pasenia na horských pastvinách.

Závoz

Trasa prepravy hospodárskych zvierat pešo (alebo na koňoch, niekedy s vozidlami, najmä v Škandinávii) z jedného miesta na druhé, medzi letnou a zimnou pastvou.

Mnohé transhumánne cesty boli starobylé cesty neznámeho veku; iné sú známe zo stredoveku alebo z novších čias.

Synonymá: transhumančná cesta, cesta, cesta na splavenie

Na rozdiel od drove/drove route/drove way, čo znamená cestu na trhy so zvieratami, ktorá je len jednosmerná, zatiaľ čo transhumance je vždy dvojsmerná, resp. okružná trasa.