Case studie

Egnet for regionen

>
>

Egnet for regionen

Innhold

1. Innledning

Virksomheten ble opprettet, og kunne utvikles takket være den eksisterende infrastrukturen i et tidligere kooperativ i Turček kommune. Saueoppdrett bidrar til å opprettholde avsidesliggende beiteområder i høyfjellet. Områdene er vanskelig tilgjengelige for landbruksmaskiner og egner seg ikke for andre driftsformer enn beite. De pågående og planlagte aktivitetene på gården består av en gradvis ombygging av bygninger, fornyelse av maskiner og reduksjon av gjengroing i hele området.

2. Grunnleggende informasjon

Hovedinitiativtaker

Lucia Vojvodová / Salaš Turček AGROTRADE GROUP, Ltd. Rožňava

Oppstart

1998

Beliggenhet

Turček, Slovakia

Involverte organisasjoner
  • Kooperativ(er)
Totalt areal brukt til transhumans i ha
  • 100 ha
Eierskap til jorda som brukes til transhumans
  • Areal som eies av (et) kooperativ(er) Kommunale skoger Kremnica Ltd.
Hovedprodukter
  • Melk
  • Kjøtt
NUTS3-Region
SK032 Banská Bystrica Region
  • Main Farm

    Gård og sommerbeite

Bilder

3. Situasjon før oppstart/endring/videreføring

Gården er en videreføring av et landbrukskooperativ som var i nedgang etter Fløyelsrevolusjonen, i likhet med de fleste kooperativer i Slovakia. Tidligere ble det drevet saueavl på gården, siden høyden over havet (770 moh.) og det kalde klimaet egner seg best for den typen drift. Kooperativet hadde ansatte fra Orava-regionen. Denne regionen ligger nordvest i Slovakia. Sauehold er typisk for regionen. Noen av arbeiderne har stiftet familie og blitt boende i landsbyen Turček. Salaš Turček tilhører selskapet AGROTRADE Group Ltd. Organisatorisk er den en del av landbruksproduksjonssenteret i Malý Čepčín, som ble etablert i 1998. Gården driver saueavl ved hjelp av moderne teknologi.

En positiv holdning til dyr og en familietradisjon med husdyrhold var avgjørende for Lucia Vojvodová for yrkesvalget og arbeidet på gården. For å få yrkeserfaring etter universitetsstudiene, var erfaring direkte på gården, råd fra kolleger og opplæring av betydning. Ønsket om å jobbe med dyr var imidlertid viktigst, og ‘når arbeidet også er en livsstil, er det lettere å overvinne hindringer’.

4. Beskrivelse av bedriften

Landskapstyper

Gården ligger i det kuperte fjellandskapet i Kremnické Vrchy-fjellene (700-900 moh.). Landskapet veksler mellom beitemark og skog. På beitemarkene finnes det mange mindre områder med busker og trær. Dette er stedene der ulven av og til angriper. Derfor er det nødvendig med regelmessig beite og å åpne opp eller fjerne busker og annen vegetasjon som sprer seg raskt.

E-Atlas: Beitemark

Dyrearter/raser

Gården har rundt 1120 sauer. Den har spesialisert seg på den slovakiske nasjonalrasen (valakisk rase), en utenlandsk rase (Lacaune) og krysninger av dem. For oppdrett av den valakiske sauen har gården vunnet en pris. Den valakiske rasen er hardfør, lite krevende og beveger seg godt i ulendt terreng. Den franske Lacaune har bedre melkeproduksjon og egner seg for maskinmelking.

Flyttemønstre

Dette er et tilfelle av vertikal transhumans. Avstanden mellom gården og sommerbeitene er opptil 5 km. Sauene beiter på fjellbeite fra vår til høst. Engene gir saueflokken tilstrekkelig med næring til melkeproduksjonen. Dyrene beiter på steder som er utilgjengelige for maskiner. Fra slutten av april til slutten av september oppholder sauene seg i lavereliggende områder. Om natten er de i en innhegning og beiter fritt på dagtid.

Samarbeid

Horisontalt samarbeid dominerer når det gjelder salg av meieriprodukter. I nærheten av Salaš Turček finnes det flere andre gårder med lignende produksjon. De konkurrerer med hverandre om å selge produktene.

Markeder/produktsalg

Salaš Turček har direkte salg fra gården. Direktesalget tiltrekker seg fastboende og turister siden det går turstier rundt gården. Gården selger omtrent halvparten av produksjonen direkte i gårdsbutikken. Den andre halvparten tilbys til handelsselskapet Turčianska Bryndziareň. Et annet sted hvor produktene selges, er i den landsdekkende butikkjeden ‘Farm Foods’.

Utfordringer for å opprettholde driften

Tilskudd fra ulike prosjekter er den viktigste inntektskilden for næringsutviklingen. Tilskuddene brukes til oppussing av bygninger og innkjøp av landbruksutstyr. Dessuten er det planer om å bygge en brønn og å rense beitemarkene for raskt voksende trær med jevne mellomrom. I fjor var den største utfordringen å håndtere de høye strømprisene. Det andre store problemet er å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Flere studenter forventes å hospitere på gården i fremtiden.

5. Avgjørelser

Begrunnelse

En personlig interesse for dyrehold er den viktigste faktoren for å velge å praktisere transhumans som yrke. Denne interessen er avgjørende hvis jobben også er en del av livsstilen. Saueholdet er tilpasset miljøet og følger tradisjonen for saueavl i regionen.

Valg av dyreart/ rase

Den slovakiske valakiske rasen oppdrettes vanligvis i høyereliggende områder med ulendt terreng og et tøft klima.

Valg av produksjonssystemet

Beitebruk kan karakteriseres som semiintensivt.

Diversifisering av virksomheten/inntekt

Virksomheten er diversifisert i forholdet 1:1. Det betyr at halvparten av produksjonen selges på gården og halvparten selges til handelsselskaper. Ved påske eksporterer gården lam. Salaš Turček er en kommersiell del av et større selskap som i tillegg til husdyrhold også driver med andre typer jordbruksproduksjon. Dessuten er selskapet autorisert forhandler av landbruksutstyr. Selskapet har mange forskjellige forretningsområder. Multifunksjonaliteten gjør selskapet motstandsdyktig mot ustabilitet i enkelte områder av landbruksproduksjonen.

Multifunksjonelle aspekter

Gården bidrar til naturlig fornyelse av urtesamfunnene og sikrer en optimal artssammensetning. Beite gjør det mulig å utnytte arealer som er utilgjengelige for maskiner og som ikke kan brukes på annen måte.

6. Opplæring/ferdigheter for å etablere virksomheten

Yrkesrettet videregående- eller universitetsutdanning er avgjørende for å lykkes med å starte en bedrift. Familietradisjoner spiller også en avgjørende rolle. Sist, men ikke minst, er det viktig med opplæring i å utføre oppgaver i hverdagen direkte på gården etter endt utdanning. I dette case studiet varte opplæringen på gården 1 til 1,5 år. Ansatte som er villige til å gi råd og hjelpe til med å løse utfordringer i hverdagen, og ulike nettbaserte kurs er til stor hjelp.

7. Veien videre

For fremtiden planlegger gården å utvide utvalget av oster som tilbys i butikken. På bakgrunn av suksessen og prisen fra avlskonkurransen planlegger gården også å produsere avlsværer. Kvalitet betyr fornøyde kunder, så et fokus på det ser ut til å være viktig med tanke på fremtidig inntekt.

Det er behov for investeringer i driftsbygninger og fornyelse av maskinparken, hovedsakelig gjennom prosjektstøtte. Når det gjelder utvikling av gårdsturisme, er planen å få turistene til å utvide oppholdet på gården ved å gjøre gården tilgjengelig og å bygge et leskur med utsikt over beitelandskapet i fjellene. Der kan turistene for eksempel nyte gårdens melkeprodukter

Det er behov for en bedre forståelse av landbruket hos myndighetene. En slik forståelse bør gjenspeiles i målrettet, praktisk hjelp til innkjøp av utstyr. Et spesifikt problem som de statlige organene ikke har løst, er salget av saueull. Kostnadene ved å klippe sauene er uforholdsmessig store i forhold til fortjenesten fra salget.

8. Sitat og anbefaling fra initiativtakeren

Det viktigste i næringslivet er utdanning. Deretter er det engasjement. Det er viktig å ha en fremtidsvisjon som er motiverende selv om man mislykkes, for med en idé er det lettere å overvinne nederlag. I overgangsperioden etter endt utdanning, og etter at man har begynt i jobb, er de ansatte i kollektivet som er villige til å gi råd og støtte, til stor hjelp.

Også en godt planlagt virksomhet kan oppleve perioder med mindre overskudd eller tap. Derfor er det viktig å opprette en økonomisk reserve for å overkomme slike faser.