Prípadová štúdia

Vhodné pre región

>
>

Vhodné pre región

Obsah

1. Úvod/zhrnutie

Podnik Turček AGROTRADE GROUP, s.r.o. vznikol a mohol sa rozvíjať vďaka existujúcej infraštruktúre bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Turček. Chov oviec pomáha udržiavať pastviny na odľahlých horských pozemkoch. Tieto pozemky sú ťažko prístupné pre poľnohospodárske stroje a sú nevhodné pre iné druhy hospodárenia. Na farme samotnej prebiehajú a plánujú sa postupné rekonštrukcie budov, obnova strojového parku, ako aj postupná obnova celého areálu.

2. Základné informácie

Hlavného realizátora

Lucia Vojvodová / Salaš Turček AGROTRADE GROUP, s.r.o. Rožňava

Začiatok praxe

1998

Poloha

Turček, Slovakia

Zapojené organizácie
  • Družstvo (družstvá)
Celková plocha pôdy obhospodarovanej v ha
  • 100
Vlastníctvo pôdy využívanej na sezónne pasenie
  • Pozemky družstva (družstiev)
Hlavné produkty
  • Mlieko
  • Mäso
Región NUTS3
SK032 Banská Bystrica Region
  • Main Farm

    Farm and summer pastures

Galéria

3. Situácia pred spustením/zmenou/pokračovaním

Farma Turček AGROTRADE GROUP, s.r.o. je pokračovateľom poľnohospodárskeho družstva, ktoré po Nežnej revolúcii upadalo, podobne ako väčšina družstiev na Slovensku. Už v minulosti sa tu chovali predovšetkým ovce, pretože nadmorská výška (770 m n. m.) a chladné podnebie sú pre chov oviec najvhodnejšie. Zaujímavosťou je, že v bývalom družstve pracovali aj pracovníci z oravského regiónu. Tento región sa nachádza na krajnom severe Slovenska a chov oviec je preň typický. Niektorí pracovníci z Oravy si v novom pôsobisku založili rodiny a zostali žiť v obci Turček. Salaš Turček patrí do skupiny AGROTRADE Group s.r.o. Organizačne je súčasťou strediska poľnohospodárskej prvovýroby v Malom Čepčíne, ktoré vzniklo v roku 1998. Farma prevádzkuje chov oviec s využitím moderných technológií.

Pre Luciu Vojvodovú bol pri výbere povolania a práce na farme rozhodujúci pozitívny vzťah k zvieratám a rodinná tradícia chovu hospodárskych zvierat. Pre jej uplatnenie v praxi po ukončení vysokoškolského štúdia boli výhodou skúsenosti získané priamo na farme, rady kolegov a absolvované školenia. Najdôležitejšia však bola túžba pracovať so zvieratami a motto „keď je práca zároveň životným štýlom, potom sa prekážky ľahšie prekonávajú“.

4. Popis činnosti spojený s transhumanciou

Krajinné typy

Farma sa nachádza v horskej krajine Kremnických vrchov (700‒900 m n. m.) Pôdny kryt tvoria striedavo pasienky a lesy. Na pasienkoch sa vyskytujú početné zarastajúce medze. Sú to miesta občasných útokov vlka dravého. Preto je potrebné pravidelne spásať všetky lokality, uvoľňovať drevinovú vegetáciu na medziach a odstraňovať rýchlo sa šíriace dreviny.

Elektronický atlas: Pastviny

Zvieratá - typ/plemeno

Na farme je približne 1120 oviec. Podnik sa špecializuje na slovenské národné plemeno (valaška), zahraničné plemeno (lacaune) a ich krížencov. Chov ušľachtilého plemena valaška získal dokonca aj ocenenie v súťaži. Plemeno valaška je odolné, nenáročné a dobre sa pohybuje v nerovnom teréne. Francúzske plemeno Lacaune má lepšiu produkciu mlieka a je vhodné na strojové dojenie.

Pohybové vzorce

Ide o vertikálne presuny. Vzdialenosť medzi farmou a letnými pastvinami je cca 5 km. Ovce sa pasú na horských lúkach od jari do jesene. V noci sú umiestnené v oplotenom košiari a cez deň sa voľne pasú na pastvinách. Lúky poskytujú stádu oviec dostatok kvalitnej výživy na produkciu mlieka. Zvieratá sa pasú na menej prístupných miestach, ktoré nie sú prístupné poľnohospodárskym strojom. Od konca apríla do konca septembra sú ovce ustajnené v dedine.

Forma spolupráce

Pri predaji mliečnych výrobkov prevláda horizontálna spolupráca.
V blízkosti Salaša Turček sa vyskytuje niekoľko ďalších poľnohospodárskych podnikov s podobnou produkciou. Pri predaji výrobkov si navzájom konkurujú.

Oslovené trhy/predaj produktov

Výhodou Salaša Turček je priamy predaj z farmy. Priamy predaj láka obyvateľov a turistov, pretože okolo farmy vedú turistické chodníky. Približne polovicu svojej produkcie predáva farma priamo vo farmárskom obchode. Druhú polovicu ponúka obchodnej spoločnosti Turčianska bryndziareň. Ďalším miestom, kde sa výrobky predávajú, je celoštátna sieť predajní „Farmárske potraviny“.

Hrozby a výzvy

Najdôležitejším zdrojom príjmov pre rozvoj podnikania sú získané dotácie z projektov. Využívajú sa na rekonštrukciu budov a nákup poľnohospodárskej techniky. Okrem toho sa plánuje vybudovanie studne a pravidelné čistenie pasienkov od rýchlo rastúcich drevín.
V minulom roku bolo najväčšou výzvou vysporiadanie sa s vysokými cenami elektrickej energie. Na druhom mieste je problém so získavaním kvalifikovaného personálu. Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti bude farme praxovať niekoľko študentov.

5. Prijaté rozhodnutia

Odôvodnenie

Osobný záujem o chov zvierat je najdôležitejším faktorom pre výber povolania, priamo súvisiaceho s vykonávaním transhumancie. Tento záujem je dokonca nevyhnutný, pretože táto práca je zároveň aj súčasťou životného štýlu. Charakter chovaných oviec zodpovedá prostrediu a nadväzuje na historickú tradíciu chovu oviec v regióne.

Rozhodnutie pre druh zvierat/konkrétne plemeno

Slovenské plemeno valaška sa zvyčajne chová vo väčších nadmorských výškach na miestach s členitým terénom a drsným podnebím.

Rozhodnutie o systéme produkcie

Pasenie v daných podmienkach možno charakterizovať ako polointenzívne.

Diverzifikácia príjmov

Podnik je diverzifikovaný v pomere 1:1, čo znamená, že polovica produkcie sa predáva na farme a polovica iným obchodným spoločnostiam. Počas veľkonočného obdobia farma vyváža jahňatá. Salaš Turček je obchodnou súčasťou väčšej spoločnosti, ktorá sa okrem chovu hospodárskych zvierat zaoberá aj pestovaním a predajom plodín. Okrem toho je spoločnosť autorizovaným predajcom poľnohospodárskej techniky. Spoločnosť má rôznorodé oblasti podnikania. Vďaka multifunkčnosti je spoločnosť odolná voči nestabilite v jednotlivých odvetviach poľnohospodárskej výroby.

Multifunkčné aspekty

Farma prispieva k prirodzenej obnove bylinných spoločenstiev
a zabezpečuje ich optimálne druhové zloženie. Pasenie umožňuje využívať pôdu, ktorá je pre poľnohospodárske stroje neprístupná
a nedá sa využívať iným spôsobom.

6. Tréning zručností pre založenie a rozbehnutie podnikania

Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie sa považuje za nevyhnutné pre úspešné začatie podnikania v tomto odvetví. Rozhodujúcu úlohu zohráva aj rodinná tradícia. V neposlednom rade je dôležité aj nadobúdanie zručností a praktických návykov
v každodenných činnostiach priamo na farme po ukončení vzdelávania. V tejto prípadovej štúdii trvala praktická príprava na farme od 1 do 1,5 roka. Veľkou pomocou sú aj zamestnanci ochotní poradiť a pomôcť pri riešení každodenných problémov a rôzne online školenia a kurzy.

7. Ďalšie kroky do budúcnosti

V budúcnosti plánuje farma rozšíriť sortiment syrov, ponúkaných
v svojej predajni. Na základe úspechov a ocenenia získaného na chovateľskej súťaži plánuje farma aj chov plemenných baranov. Ocenenie kvality znamená spokojných zákazníkov, preto sa táto činnosť javí ako sľubný zdroj príjmov do budúcnosti.

Potrebné sú investície do poľnohospodárskych budov a obnovy strojov, najmä prostredníctvom dotácií získaných z projektov. Z hľadiska rozvoja agroturistiky je v pláne získať viac turistov pre krátkodobé návštevy farmy, a to jej lepším sprístupnením a vybudovaním prístrešku
s výhľadom na horskú pastiersku krajinu. Turisti by napríklad mohli využívať prístrešok na konzumáciu mliečnych výrobkov z farmy.

Je potrebné, aby výkonné vládne štruktúry lepšie chápali problematiku poľnohospodárstva. Takéto pochopenie by sa malo prejaviť v cielenej, praktickej pomoci pri nákupe zariadení. Špecifickým problémom, ktorý štátne orgány dlhodobo neriešia, je predaj ovčej vlny. Náklady na strihanie oviec neúmerne prevyšujú zisk z jej predaja.

8. Povzbudenie a odporúčanie zo strany realizátora

Za najdôležitejšie v podnikaní sa v našich podmienkach považuje vzdelanie. Potom je to odhodlanie. Je nevyhnutné mať svoju víziu do  budúcnosti, ktorá motivuje aj pri neúspechoch; s pomocou idey sa neúspechy ľahšie prekonávajú. V prechodnom období po ukončení vzdelávania a nástupe do zamestnania sú veľkou pomocou zamestnanci v kolektíve, ktorí sú ochotní poradiť a poskytnúť podporu.

Dobre naplánované podnikanie niekedy prináša aj obdobia menších ziskov alebo strát. Preto je nevyhnutné vytvoriť si finančnú rezervu na preklenutie takýchto fáz podnikania.