Case studie

Sau jobber for å holde infrastruktur i hevd

>
>

Sau jobber for å holde infrastruktur i hevd

Innhold

1. Innledning

Henning og Franziska Remmers overtok dikegården i 2022. De tok denne beslutningen etter å ha blitt kjent med sauedrift høsten 2019. I dag forvalter Henning Remmers 100 hektar med gress, hvorav 80 hektar er diker. Et nytt dike vil snart bli inkludert i jordbruksarealet.

2. Grunnleggende informasjon

Hovedinitiativtaker

Henning og Franziska Remmers

Oppstart

1973

Beliggenhet

Wangerland, Tyskland

Involverte organisasjoner
 • Bonde (Bønder)/budeie(r)/gjeter(e)
 • Offentlig(e) grunneier(e)
 • Kommune(r)
 • ‘Dikeforeningen’
Totalt areal brukt til transhumans i ha

Gården er basert på ca. 100 ha grasmark, hvorav ca. 80 ha er diker.

Eierskap til jorda som brukes til transhumans
 • Areal leid av offentlig(e) landeier(e)
Hovedprodukter

Henning og Franziska Remmers produserer sauekjøtt og ull. I tillegg bidrar sauebeiting til å vedlikeholde og stabilisere dikene. Nordsjøen har gjentatte ganger oversvømt kystnære områder og ført til store ødeleggelser. Derfor begynte man tidlig med å bygge diker. Kjernen i et dike består av sand, og på toppen legges et lag med jord. På sjøsiden er diket lang og flater ut. På den måten bremses kraften av bølgene, og diket ødelegges ikke så lett. På diket fungerer saueflokken som en ’valse’, dvs. at de med sine ‘gylne klover’ sørger for at gressdekket er så sterk at det tåler kraftige stormfloer. Dikenes stabilitet er avgjørende for sikkerheten, landbruket og livet i hele regionen. Det offentlige godet som produseres er et spesielt jordbrukslandskap med biologisk mangfold som er attraktivt for turister.

NUTS3-Region
DE94A Friesland
 • Main Farm

  Gården

3. Situasjon før oppstart/endring/videreføring

Henning Remmers er en bondesønn fra regionen. Foreldrene hans drev en melkegård med 70 kyr. I dag har foreldrene økologiske verpehøns i stedet for kyr. Siden foreldrene fortsatt var unge, bestemte Henning Remmers seg for å fortsette som bonde, men å se etter en egen gård.

Han jobbet som medarbeider på ulike gårder, og høsten 2019 arbeidet han på dikegården som han nå leier. Alle dikegårdene eies av ‘Deichverband’ (‘Dikeforening’). Bøndene leier gården og jorda, noe også Henning Remmers gjorde i 2022.

4. Beskrivelse av bedriften

Landskapstyper
 • Enger
 • Gressmarker på diker

Sauebeiting på dikene er avgjørende for dikenes stabilitet. Beiting resulterer i et kort, lukket og fast gressdekke.

Dyrearter/raser

Familien Remmers driver en besetning på 650 søyer med avkom, fordelt på ca. 100 hektar med gress, hvorav ca. 80 hektar er diker. Beiteområdet ligger rundt gården, hovedsakelig mellom to diker. Fôringen er basert på beiting fra mars til oktober, og fôret består av en blanding av silofôr/korn/presset frukt og åkerbønner. I tillegg får sauene noe kraftfôr. Henning Remmers sikter mot optimalisering, som han definerer som den beste tilstanden når det gjelder helse, fruktbarhet og ytelse. Helse, fruktbarhet og ytelse henger nøye sammen og fremmer hverandre. I tråd med sin beslutning om å satse på prestasjonsorientert avl og drift av gresset bestemte Henning Remmers seg for å utvide virksomheten ved å leie flere diker.

Flyttemønstre

Sauene oppholder seg i nærheten av gården. Forflyttingen er horisontal langs diker og over korte avstander. Ettersom området er flatt, er alt oversiktlig.

Samarbeid

Produksjonen og foredlingen kan betraktes som intensiv i en middels skala med maksimal merverdi for gården og de samarbeidende virksomhetene (slakter og forhandler).

Markeder/produktsalg

Henning Remmers satset helt fra starten av på nisjeproduksjon, foredling og delvis direktesalg av høy kvalitet og høy ytelse. Denne tilnærmingen gjør det mulig for ham å beholde merverdien av produktene til gårdsdriften. Derfor bestemte han seg for å overføre en del av prinsippene for god melkeproduksjon til saueholdet. I tillegg til å selge sauekjøtt direkte til kundene, har han et godt samarbeid med en lokal slakter og en forhandler.

5. Avgjørelser

Begrunnelse

Som gjeter på et dike utfører Henning Remmers ikke bare vanlig gjeterarbeid dikesauene spiller en viktig rolle for å beskytte kysten. Det er viktig å forvalte områdene og gjerdene, for det betyr å holde et øye med dyrene. De er helt sentrale og avgjørende for å lykkes i et økonomisk, økologisk og sosialt perspektiv.

Valg av dyreart/ rase

For Henning Remmers er det viktig å se på kjøtt, melk og ull ikke som et biprodukt av landskapsvern eller dikeskjøtsel, men som en måte å leve av gårdsdrift.

Valg av produksjonssystemet

Henning Remmers er nybegynner i sauehold. Det betyr at han måtte lære mye i begynnelsen. Nå kan han overføre kunnskap fra andre driftsformer, noe som virker svært lovende for bondefamilien, gården, dyrene og landskapet. Henning Remmers er overbevist om at sauer på beite ikke bare er et vakkert syn. I hans driftssystem er beiting en billig og effektiv måte å fôre på. Resultatet er et godt forvaltet jordbrukslandskap, beitemarker i god stand, intakte hekker, gjerder og grøfter. Gode beiter gir godt fôr.

Diversifisering av virksomheten/inntekt

Inntektene er basert på gårdsdriften og salg av kjøtt og ull. Dessuten er regionen attraktiv for turister, og gården har et pensjonat.

Multifunksjonelle aspekter

Uten diker ville mange regioner slik vi kjenner dem i dag, ikke lenger eksistert. I dag er det umulig å forestille seg det østfrisiske landskapet uten dem. Dikene gir landskapet sitt typiske utseende. Sauene har et perfekt sted å beite, samtidig som de som små hjelpere bidrar til å beskytte dikene ved å ‘trampe’ dem med klovene sine og sikre stabiliteten.

6. Opplæring/ferdigheter for å etablere virksomheten

Henning Remmers er utdannet bonde. Gjennom sitt arbeid som medarbeider på gårder fikk han innblikk i ulike måter å drive jordbruk på, fra dyrehold til jordforvaltning.

Siden han fikk sitt første innblikk i sauehold høsten 2019, har han blitt mer og mer interessert. Han setter pris på den grunnleggende kunnskapen som finnes hos gamle gjetere. Samtidig mener han at det er lite faglig utveksling eller at den til og med er ikke-eksisterende.

Det er grunnleggende god veiledning fra landbruksrådgivningen når det gjelder det tekniske.

Henning Remmers ønsker å etablere et nettverk for gründere på bonde-til-bonde-basis, som muliggjør refleksjon og forbedring med tanke på fremtiden for den enkelte gården og jordbrukssektoren.

7. Veien videre

Henning Remmers er en svært motivert ung bonde. Han vil fortsette å kombinere tradisjon og innovasjon, spesielt med tanke på å overføre kunnskap og ferdigheter fra melkeproduksjon til sauehold. Ettersom et nytt dike snart vil bli inkludert i jordbruksarealet, er det mulig at gården vil vokse, noe som vil bli fulgt opp med å bygge en ny, mer moderne stall.

For den videre utviklingen har Henning Remmers som mål å

 • utvide til 900 søyer
 • utdype samarbeidet med andre bønder

8. Sitat og anbefaling fra initiativtakeren

Så langt mener familien Remmers at det er verdt å drive gård, selvfølgelig tatt i betraktning at de er ganske nye. I tillegg til det rent økonomiske og det å oppnå en familieinntekt, er det flott å kunne utnytte potensialet som ligger i saueholdet, og å optimalisere det midt i dette spesielle landskapet. Sauer har en fordel sammenlignet med storfe, fjørfe og griser. ‘De kan sees på som dyrene med en grønn jakke.’

Det er godt å se at lammingen har blitt bedre. Dyrene forlater gården i god stand.

Innta andre perspektiver. Se på prinsipper, prosedyrer og prosesser som fungerer i andre driftsformer og til og med i andre sektorer. Det finnes et enormt potensial fra et teknisk og entreprenør synspunkt.

Vær klar over at dyrets helse, utseende, fruktbarhet og ytelse er avgjørende i husdyrhold.

Henning Remmers ser følgende suksessfaktorer:

 • høye standarder og ambisjoner
 • målorientering