Prípadová štúdia

Ovce pracujú na tom, aby fungovala infraštruktúra

>
>

Ovce pracujú na tom, aby fungovala infraštruktúra

Obsah

1. Úvod/zhrnutie

Henning a Franziska Remmersovci sa presťahovali a v roku 2022 prevzali farmu Dyke. Toto rozhodnutie prijali po tom, ako sa od jesene 2019 zoznámili s chovom a riadením stáda oviec. Henning Remmers dnes obhospodaruje 100 ha pasienkov, z toho 80 ha tvoria hrádze. Čoskoro bude do poľnohospodárskej pôdy zaradená ďalšia hrádza.

2. Základné informácie

Hlavného realizátora

Henning a Franziska Remmersovci

Začiatok praxe

1973

Poloha

Wangerland, Germany

Zapojené organizácie
  • Poľnohospodár(i) / dojička(y)/ pastier(i)
  •  Vlastník(ci) verejných pozemkov
  • Obec (obce)
  • Iné: opíšte: „Dyke združenie“
Celková plocha pôdy obhospodarovanej v ha

Farma sa rozprestiera na približne 100 ha trávnatých plôch, z ktorých približne 80 ha tvoria hrádze.

Vlastníctvo pôdy využívanej na sezónne pasenie
  • Prenajaté verejné pozemky
Hlavné produkty

Henning a Franziska Remmersovci produkujú ovčie mäso a vlnu. Okrem toho pasenie oviec umožňuje a podporuje údržbu a stabilitu hrádzí. Severné more opakovane spôsobilo zaplavenie pôdy v blízkosti pobrežia a spôsobilo veľa škody. Hrádze sa preto začali budovať už od počiatku. Jadro hrádze tvorí piesok, na ktorý sa nanesie vrstva močaristej pôdy. Na strane smerom k moru sa hrádza rozširuje na dlhú a rovnú plochu. Tým sa sila prichádzajúcich vodných más spomaľuje a hrádza sa nemôže tak ľahko pretrhnúť. Stádo oviec plní na hrádzi funkciu „trojitého valca“, čo znamená, že svojimi „zlatými kopytami“ zabezpečuje pevnosť brehu, aby vydržal silné prívaly vody. Stabilita hrádzí je rozhodujúca pre bezpečnosť, poľnohospodárstvo a život v celom regióne. Verejným statkom je osobitná biologicky rozmanitá poľnohospodárska krajina atraktívna pre turistov.

Región NUTS3
DE94A Friesland
  • Main Farm

    Farm

Galéria

3. Situácia pred spustením/zmenou/pokračovaním

Henning Remmers je synom farmára z tohto regiónu. Jeho rodičia chovali stádo 70 dojníc. V súčasnosti jeho rodičia namiesto kráv chovajú ekologické nosnice. Keďže rodičia boli ešte mladí, Henning Remmers sa rozhodol, že zostane v poľnohospodárstve, ale bude si hľadať vlastnú farmu.

Pracoval ako pomocník na farme a na jeseň 2019 pracoval na farme, ktorú si teraz prenajíma. Všetky hrádzové farmy sú vo vlastníctve „Deichverbandu“ (združenia hrádzových farmárov). Farmári si prenajímajú farmu a pôdu; tak to urobil aj Henning Remmers v roku 2022. 

4. Popis činnosti spojený s transhumanciou

Krajinné typy
  • Lúky
  • Trávnaté plochy na hrádzach

Pasenie oviec na hrádzach je nevyhnutné pre stabilitu hrádzí. Výsledkom pasenia je krátka, uzavretá a pevná roklina.

Zvieratá - typ/plemeno

Rodina Remmersovcov obhospodaruje na približne 100 ha pasienkov, z ktorých približne 80 ha tvoria hrádze, stádo 650 oviec s potomstvom. Pasienky obklopujú farmu. Nachádza sa hlavne medzi dvoma hrádzami. Základom kŕmenia je pastva počas marca až októbra a kŕmne dávky pozostávajúce zo zmesi siláže/obilnín/výpalkov a poľnej fazule. Okrem toho dostávajú ovce aj koncentrované krmivo. Henning Remmers sa zameriava na optimalizáciu, ktorú definuje ako optimálny stav zdravia, plodnosti a úžitkovosti. Zdravie, plodnosť a úžitkovosť sú úzko prepojené a navzájom sa podporujú. V súlade so svojím rozhodnutím pre chov zameraný na výkonnosť a manažment trávnych porastov sa Henning Remmers rozhodol rozšíriť svoju činnosť o prenájom ďalších hrádzí.

Pohybové vzorce

Ovce sa pohybujú v blízkosti farmy. Pohyb je horizontálny pozdĺž hrádzí a na krátke vzdialenosti. Keďže pôda je rovinatá, všetko je v dohľade.

Forma spolupráce

Výrobu a spracovanie možno považovať za intenzívne v strednom rozsahu s maximálnym rozsahom tvorby pridanej hodnoty pre samotnú farmu, ako aj pre spolupracujúce podniky (mäsiarstvo a obchod).

Oslovené trhy/predaj produktov

Od začiatku sa spoločnosť Henning Remmers zameriavala na vysokokvalitnú a extenzívnu výrobu, spracovanie a čiastočne aj priamy predaj. Tento prístup mu umožňuje zachovať pridanú hodnotu svojich výrobkov v rámci poľnohospodárskeho podniku. Preto sa rozhodol prispôsobiť časť zásad správneho chovu dojníc činnostiam súvisiacim s chovom oviec. Okrem priameho predaja ovčieho mäsa zákazníkom má dobrú spoluprácu s miestnym mäsiarom a obchodníkom.

5. Prijaté rozhodnutia

Odôvodnenie

Henning Remmers ako pastier na hrádzach nevykonáva len bežnú pastiersku prácu – ovce na hrádzach zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri ochrane pobrežia. Správa pozemkov a ohradníkov je nevyhnutná, pretože zahŕňa dohľad nad zvieratami. Sú základom a kľúčom k úspechu z hospodárskeho, ekologického a sociálneho hľadiska.

Rozhodnutie pre druh zvierat/konkrétne plemeno

Pre Henninga Remmersa je dôležité, aby sa mäso, mlieko a vlna nevnímali ako vedľajší produkt ochrany krajiny alebo správy hrádzí, ale ako spôsob obživy založený na poľnohospodárstve.

Rozhodnutie o systéme produkcie

Henning Remmers je v chove oviec nováčikom. To znamená, že sa na začiatku musel toho veľa naučiť. Teraz môže preniesť poznatky z iných spôsobov chovu, čo sa zdá byť veľmi perspektívne pre rodinu farmára, aj pre farmu, zvieratá a krajinu. Henning Remmers je presvedčený, že na ovce na lúkach nie je len pekný pohľad. V jeho systéme hospodárenia je pasenie lacným a efektívnym spôsobom kŕmenia. Výsledkom je dobre obhospodarovaná poľnohospodárska krajina, pasienky v dobrom stave, neporušené živé ploty, ohrady a priekopy. Dobré pastviny poskytujú dobré krmivo.

Diverzifikácia príjmov

Príjem je založený na výkone poľnohospodárskej činnosti a predaji mäsa, mlieka a vlny. Okrem toho je región atraktívny pre turistov a farma má penzión.

Multifunkčné aspekty

Bez hrádzí by mnohé regióny, ako ich poznáme dnes, už neexistovali. Dnes si už bez nich nedokážeme predstaviť východofrízsku krajinu. Hrádze dávajú krajine jej typický vzhľad. Ovce tu majú perfektné miesto na pasenie a zároveň podporujú ochranu hrádze ako malí pomocníci tým, že svojimi kopytami „šliapu“ po hrádzi a zabezpečujú jej stabilitu.

6. Tréning zručností pre založenie a rozbehnutie podnikania

Henning Remmers je odborne vzdelaný poľnohospodár. Vďaka svojej práci pomocníka na farme získal prehľad o rôznych spôsoboch hospodárenia, od chovu zvierat až po manažment pôdy.

O oblasť oviec sa začal čoraz viac zaujímať od svojho prvého nahliadnutia na jeseň 2019. Oceňuje základné existujúce znalosti starých pastierov. Zároveň považuje kvalitu odbornej výmeny názorov za pomerne nízku alebo dokonca neexistujúcu.

Základné dobré technické poradenstvo poskytujú „Beratungsringe“ (poradenské krúžky pre poľnohospodárov).

Henning Remmers chce vytvoriť sieť na báze farmár-farmár; od podnikateľa k podnikateľovi, ktorá umožní reflexiu a zlepšenie budúcnosti pre jednotlivé farmy a sektor.

7. Ďalšie kroky do budúcnosti

Henning Remmers je veľmi motivovaný mladý farmár. Bude pokračovať v spájaní tradícií a inovácií, najmä v preberaní poznatkov a zručností z chovu dojníc a ich prenášaní do chovu oviec. Keďže do poľnohospodárskej pôdy bude čoskoro zahrnutá ďalšia hrádza, je možný rast, ktorý budú sprevádzať stavebné práce s novou, modernejšou stajňou.

Henning Remmers sa pri pokračujúcom vývoji zameriava na

– rast na 900 bahníc

– prehĺbenie spolupráce s ostatnými poľnohospodármi.

8. Povzbudenie a odporúčanie zo strany realizátora

Rodina Remmersovcov si doteraz myslí, že ich projekt farmy stojí za to, samozrejme, s ohľadom na to, že ide o celkom novú skúsenosť. Okrem čisto  ekonomického pohľadu a dosiahnutia rodinného príjmu je skvelé pozdvihnúť potenciál chovu oviec a optimalizovať ho v súlade a uprostred tohoto zvláštneho typu krajiny. Ovce majú výhodu v porovnaní s hovädzím dobytkom, hydinou alebo ošípanými. „Môžeme ich považovať za zvieratá, ktoré nosia zelený plášť.“

Je dobré vidieť, že sa zlepšil stav jahniat. Zvieratá opúšťajú farmu v dobrej kondícii.

 

Vezmite si iné perspektívy. Pozrite sa na princípy, postupy a procesy fungujúce v iných spôsoboch hospodárenia a dokonca aj v iných odvetviach. Z technického a podnikateľského hľadiska je tu obrovský potenciál.

Uvedomte si, že zdravie, stav, plodnosť a výkonnosť zvierat sú v chove hospodárskych zvierat veľmi dôležité.

Henning Remmers vidí tieto faktory úspechu:

– vysoké štandardy a ambície

– cieľová orientácia