Prípadová štúdia

Ovce, kozy a hovädzí dobytok

>
>

Ovce, kozy a hovädzí dobytok

Obsah

1. Úvod/zhrnutie

Demetrios Tsatsos je mladý muž (38 rokov), ktorý sa už viac ako dvadsať rokov zaoberá farmárstvom na báze systémov sezónneho sťahovavého pasenia. Po svojom otcovi prevzal stádo s 500 ovcami. Nedávno rozšíril svoju ekofarmu, ktorá má v súčasnosti 800 oviec, 100 kôz a 110 kusov hovädzieho dobytka.

2. Základné informácie

Hlavného realizátora

Demetrios Tsatsos

Začiatok praxe

2002

Poloha

Theodoros Ziakas, Greece

Zapojené organizácie
 •  Farmár(i)
Celková plocha pôdy obhospodarovanej v ha
 • 1400 ha
Vlastníctvo pôdy využívanej na sezónne pasenie
 • Vlastný pozemok
 • Prenajaté verejné pozemky
Hlavné produkty
 • Mlieko
 • Mäso
 • Vlna
Región NUTS3
EL612 Larisa (Winter), EL531 Grevena (Summer)
 • Summer pastures

 • Farm

Galéria

3. Situácia pred spustením/zmenou/pokračovaním

Starý otec Demetria Tsatsosa založil farmu s malým stádom 40 kusov oviec. Počas letnej sezóny dočasne spojil svoje stádo so stádom patriacim farme, na ktorej pracoval ako pastier. Do sezónneho sťahovavého pasenia bola zapojená celá jeho rodina. On sám sa zdržiaval priamo pri stáde na letnej pastvine, zatiaľ čo jeho rodina bývala v najbližšej dedine. Rodina sa po celý čas zdržiavala v tom istom zimnom a letnom regióne. Demetrios Tsatsos je absolventom strednej školy bez ďalšieho vzdelania. Jeho empirické znalosti sa dedili z generácie na generáciu.

4. Popis činnosti spojený s transhumanciou

Krajinné typy
 • Prírodné trávnaté plochy (321)
 • Oblasti s riedkou vegetáciou (333)
Zvieratá - typ/plemeno

Demetrios Tsatsos chová miestne plemená oviec a kôz a grécke červené plemeno kráv.

Pohybové vzorce

Presun stáda je prevažne vertikálny a do roku 2009 prebiehal výlučne pešo. V súčasnosti sa Demetrios Tsatsos presúva z nížiny do hôr vozidlami v priebehu mája. V októbri sa presúva opačným smerom pešo počas jedného týždňa.

Forma spolupráce

Produkcia mlieka sa predáva mliekarenskému priemyslu, zatiaľ čo mäso sa predáva obchodníkom s mäsom.

Hrozby a výzvy

Demetrios Tsatsos uviedol, že chov hospodárskych zvierat na báze sezónneho sťahovavého pasenia bol v minulých desaťročiach nepriamo podporovaný pracovníkmi z okolitých štátov, ktorí, žiaľ, po hospodárskej kríze buď z Grécka odišli alebo sa presunuli do iných profesií. Ďalším problémom je nárast počtu voľne žijúcich dravých zvierat ako sú vlky a medvede, ktoré hospodárske zvieratá ohrozujú. Okrem toho sú mnohé problémy spôsobené aj súčasnými klimatickými podmienkami. Vplyvom prebiehajúcich klimatických zmien sa počasie v horách počas ostatných rokov zmenilo. Demetrios Tsatsos je presvedčený, že v dôsledku ústupu sezónneho sťahovavého pasenia a následného šírenia krovín sa znížilo aj celkové množstvo dostupnej pastvy pre jeho zvieratá. Okrem toho sa vyskytujú aj problémy s turistami a poľovníkmi a počas presunu zvierat aj s občanmi v obciach a zastavaných oblastiach.

5. Prijaté rozhodnutia

Odôvodnenie

Hlavným dôvodom pre prácu v sezónnom sťahovavom farmárstve je ekonomický zisk.

Rozhodnutie pre druh zvierat/konkrétne plemeno

Demetrios Tsatsos chová miestne plemená, ale domnieva sa, že jedným zo spôsobov, ako zvýšiť svoje príjmy, by bolo nahradiť ich produktívnejšími plemenami.

Rozhodnutie o systéme produkcie

Demetrios Tsatsos sa rozhodol zmeniť svoje hospodárenie na systém prírode blízkej („ekologickej”) produkcie. Okrem toho ho práca chovateľa hospodárskych zvierat spojená s transhumanciou baví. Je mu naozaj smutno, keď vníma výrazný trend poklesu záujmu o toto povolanie v súčasnosti. Na sťahovavom pasení vyrastal a má rád hory a svoje zvieratá.

Diverzifikácia príjmov

Demetrios Tsatsos sa snaží zlepšiť svoj život a ušetriť čas pomocou strojov na získavanie mlieka v nížine aj v horách.

Multifunkčné aspekty

Demetrios Tsatsos sa domnieva, že systém sezónneho sťahovavého pasenia pomáha zachovať biodiverzitu a znižuje nadmerné prenikanie krovinatých druhov.

6. Tréning zručností pre založenie a rozbehnutie podnikania

Žiaľ, v regióne neexistuje nijaká možnosť školení ani poradenstva pre poľnohospodárov zaoberajúcich sa sezónnym sťahovavým pasením.

7. Ďalšie kroky do budúcnosti

Plánom Demetria Thatsosa je nahradiť zvieratá produktívnejšími a uvažuje aj o predaji získaných produktov vo vlastnej réžii.

8. Povzbudenie a odporúčanie zo strany realizátora

Demetrios Tsatsos vie, že sezónne sťahovavé pasenie pomáha udržiavať pasienky a horskú krajinu. Hospodáreniu na báze transhumancie sa venuje od svojej mladosti a pozná všetky ťažkosti tohto systému, ale aj benefity, ktoré sú s ním spojené. Uznáva, že je to ťažká práca pre niekoho, kto začína bez znalostí. Tvrdí však: „Pridajte sa k nám na jeden týždeň, a ak sa potom budete cítiť dobre, možno si túto prácu vyberiete ako povolanie.” A dodáva: „Nerobte nič bez toho, aby ste do toho vložili dušu.”