Prípadová štúdia

Väčší rozsah tradícií

>
>

Väčší rozsah tradícií

Obsah

1. Úvod/zhrnutie

Ioannis Dekolis je predsedom poľnohospodárov, ktorí sa presúvajú za prácou v Epiruse. Na svojej farme chová 800 oviec a 30 – 40 kôz. Keď prevzal chov, vyskúšal a zrealizoval rôzne vylepšenia. Napríklad v roku 1986 zaobstaral pre zvieratá elektrický strihač. V roku 1989 zriadil v dolnej časti pasienkov dojáreň. Výsledkom národných programov boli mierne zásahy, ktoré zlepšili podmienky (napájadlá, kŕmidlá, prístrešky atď.), ale je potrebné urobiť viac. V posledných rokoch sa v rámci európskeho programu Medina vytvorila v dedine Baltuma vzdelávacia syráreň.

2. Základné informácie

Hlavného realizátora

Ioannis Dekolis

Začiatok praxe

1985

Poloha

Egnatia, Greece

Zapojené organizácie
 • Poľnohospodár(i) / dojička(y)/ pastier(i)
Celková plocha pôdy obhospodarovanej v ha
 • 200 ha
Vlastníctvo pôdy využívanej na sezónne pasenie
 • Prenajaté verejné pozemky
Hlavné produkty
 • Mäso
 • Mlieko
 • Vlna
Región NUTS3
EL54 Ioannina
 • Main Farm

  Farm

 • Summer pastures

Galéria

3. Situácia pred spustením/zmenou/pokračovaním

Farmu založili prastarí rodičia Ioannisa Dekolisa v roku 1913. Odvtedy celá rodina zostala pasienkovým chovateľom dobytka. Celé tieto roky sa zdržiavali v tom istom zimnom a letnom regióne. Rodina bývala v chatách až do roku 1964. V roku 1964 prefektúra postavila pre poľnohospodárov domy na vysočine. Ioannis Dekolis je absolventom strednej školy bez ďalšej špecializácie. Jeho vedomosti sú empirické a odovzdávajú sa z generácie na generáciu.

4. Popis činnosti spojený s transhumanciou

Krajinné typy
 • Prírodné trávnaté plochy (321) 
 • Oblasti s riedkou vegetáciou (333)
 • Vresoviská a vrchoviská (322)
Zvieratá - typ/plemeno

Ioannis Dekolis má autochtónne plemeno s názvom „Κaramanika-Katsika“.

Pohybové vzorce

Pohyb je vertikálny, pešo 5 až 6 hodín. Začína sa v dedine Baltouma v nadmorskej výške 474 m n. m. a pokračuje do oblasti Peristeri v pohorí Lakmos v nadmorskej výške >1900 m n. m.

Hrozby a výzvy

V posledných desaťročiach albánski pracovníci pomáhali udržiavať sezónny chov dobytka. Žiaľ, po hospodárskej kríze sa vrátili do svojej krajiny alebo prešli na iné povolania. Pastieri tak chýbajú. Zníženie sezónneho pasenia spôsobuje problémy pre pastviny, pretože sa zmenilo využitie pôdy/pokrytie pôdy. Znížila sa biodiverzita pasienkov a výrazne sa znížil aj počet žiaducich druhov rastlín. Okrem toho cestná sieť nie je v dobrom stave a ničí autá poľnohospodárov (mechanické časti). Poľnohospodár potrebuje plán hospodárenia na pastvinách a kvalitnejšiu cestu na rýchlejší presun produktov. V posledných rokoch chovatelia hospodárskych zvierat používajú zahraničné plemená, ako napríklad Lacoune, ktoré sú oveľa výkonnejšie ako domáce plemená. Táto zmena vyvoláva u chovateľov dobytka obavy, či by mali zmeniť plemená, aby mali vyššiu produkciu, alebo zachovať pôvodné plemená. Poskytovanie väčších stimulov a dotovanie zachovania pôvodných plemien by pravdepodobne pomohlo zachovať tieto plemená.

5. Prijaté rozhodnutia

Odôvodnenie

Ioanni Dekolis vyrastal s transhumáciou od mladého veku. Má rád prírodu a hory, miluje zvieratá a svoju dedinu, a preto sa rozhodol venovať tejto profesii. Hlavným dôvodom je ekonomický zisk

Rozhodnutie pre druh zvierat/konkrétne plemeno

Ioannis Dekolis sa rozhodne zachovať autochtónne plemeno, ako to robili jeho otec a starý otec, hoci nemá takú vysokú výkonnosť ako zahraničné plemená. Je presvedčený, že autochtónne plemeno je lepšie prispôsobené prostrediu.

Rozhodnutie o systéme produkcie

Systém výroby sa počas roka mení. V zimnom období je poloextenzívny, zatiaľ čo v lete, keď zvieratá pokrývajú svoje potreby pastvou, je extenzívny. 

 

Diverzifikácia príjmov

Hlavným zdrojom príjmov je chov dobytka. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť príjmy poľnohospodárov, by bolo privítanie návštevníkov. Sprístupnenie farmy verejnosti však predpokladá vytvorenie dobrej cestnej siete a zázemia pre návštevníkov (budovi atď.). 

Multifunkčné aspekty

Ioanni Dekolis vie, že pasienkový chov dobytka pozitívne ovplyvňuje biodiverzitu krajiny a snaží sa pásť, aby sa zachovala jej udržateľnosť. Všetkými svojimi činnosťami a drobnými zásahmi sa snaží výrazne nenarušovať životné prostredie. Jeho starosť však spočíva v tom, že prácu poľnohospodárov treba podporovať. Ľudia sa musia dozvedieť o práci farmárov a o tom, ako veľmi pomáha udržiavať biodiverzitu. Ak budú chýbať pasúce sa zvieratá, znížia sa biotopy voľne žijúcich živočíchov, zvýši sa počet požiarov a naruší sa rovnováha ekosystému.

6. Tréning zručností pre založenie a rozbehnutie podnikania

Bola nadviazaná spolupráca s francúzskou sieťou chovateľov dobytka, ktorí sa venujú transhumancii, s cieľom vymeniť si názory na ich profesiu. Žiaľ, neexistuje žiadna možnosť odbornej prípravy, keďže príslušné orgány nemajú riadnu organizáciu. 

7. Ďalšie kroky do budúcnosti

Ioannis Dekolis sa vo svojich plánoch pokúsi znížiť počet zvierat, vytvoriť malú syráreň, ktorá bude využívať vlastnú produkciu mlieka a vytvárať vysokokvalitné výrobky. Jeho syn je agronóm-zootechnik, ktorý bude pokračovať v rodinnej tradícii. Sám uvažuje o predaji výrobkov na farme. Zároveň uvažuje o tom, že by svoju farmu sprístupnil návštevníkom. Návštevníci by mohli byť zaškolení v tradičných technikách výroby syra.

8. Povzbudenie a odporúčanie zo strany realizátora

Priaznivo pôsobte na životné prostredie, udržujte ho pri živote vrátane jeho flóry a fauny. Chovatelia hospodárskych zvierat by z toho mali mať úžitok, pretože produkujú vysokokvalitné výrobky. Tieto výrobky by mali mať lepšiu predajnú cenu.

Transhumnacia je veľmi náročná práca a poľnohospodári by ju mali veľmi vážne zvážiť. Ak majú niekoho, kto je s touto prácou oboznámený, je ľahšie napredovať. Keďže pomoc zo strany štátu je takmer nulová, mali by mať vedomosti na riešenie každodenných problémov súvisiacich so zvieratami, ich chovom, pastvinami atď. Ak však niekto miluje život a prírodu, s vhodnou pomocou by sa mu to snáď mohlo podariť.